Hem Vision, Uppdrag & Mål
Vision, Uppdrag & Mål

Vision

 

Vi har en vision att:

Skandinaviska skolan skall vara en skola att längta till för såväl barn som vuxna, en skola att vara stolt över, en skola som uppmuntrar till livslångt lärande

 

Uppdrag (Mission)

 

Vårt uppdrag skapades av en grupp föräldrar, personal och styrelsemedlemmar och speglar våra viktigaste värderingar.

 

Vår skola erbjuder en utbildning grundad på en skandinavisk utbildningsfilosofi. Med huvud och hjärta hjälper vi eleverna nå sin fulla potential och bli glada, ansvarstagande medborgare i en föränderlig värld.

Huvud: Vi inspirerar till glädje, kreativitet och lust till livslångt lärande. Vi uppmuntrar våra elever att tänka själva och uttrycka sina egna åsikter.

Hjärta: Vi lär våra barn att respektera skillnader i människors uppfattningar och att visa empati för andras situation.  Vi ger dem verktyg att förstå de långsiktiga effekterna av sina handlingar.

 

Mål

Vi strävar efter att nå följande mål från den svenska läroplanen.

 

NORMER OCH VÄRDEN

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 

 • utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

KUNSKAPER

 

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 • utvecklar nyfi kenhet och lust att lära,
 • uvecklar sitt eget sätt att lära,
 • utvecklar tillit till sin egen förmåga,
 • känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,
 • lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
 • befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden,
 • tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet,
 • utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk,
 • lär sig att kommunicera på främmande språk,
 • lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,
 • inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

 

ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • successivt utövar ett allt större infl ytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

SKOLA OCH OMVÄRLDEN

 

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 • inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att

o kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

o få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och

o få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder