Hem Grundskolan

Login

Primary Photo Album

No images
Grundskolan

Skandinaviska skolans grundskola omfattar förskoleklass upp till åk 9. Vi har två spår, ett med svenska som undervisningsspråk och ett engelskt spår där undervisningen Är på engelska.

Vi har samlad skoldag från kl. 09.00 till 15.30 och senare under eftermiddagarna erbjuds eleverna eftermiddagsaktiviteter.

All undervisning bygger på en skandinavisk pedagogik och värdegrund. Vi vill inspirera till kreativitet och lust till livslångt lärande.  Vi uppmuntrat våra elever att tänka tänka själva och att uttrycka sina egna åsikter.  Vi lär våra elver att respektera skillnader i människors levnadssätt och att visa sympati för andra.

 

 

I den svenskspråkiga delen arbetar förskoleklassen och grundskolan efter den svenska läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, Lgr 11. Tillsyn av verksamheten genomförs av Skolverket i Stockholm. Läroplanen gäller enligt överenskommelse även elever från de andra nordiska länderna och genomsyrar även den engelska avdelningen. Skolan är ett auktoriserat center för Cambridge International Examination och den engelskspråkiga delen följer Cambridge International Primary Programme i matematik, engelska och naturkunskap.

För att göra övergången förskola-skola smidigare, deltar barnen vid 5 eller 6 års ålder i en skolförberedande verksamhet, förskoleklass. De får bland annat arbeta med antalsuppfattning, ord, bokstäver och social träning inför skolstarten. Förskoleklassen arbetar i nära anslutning till de yngsta skolbarnen. Skandinaviska skolan erbjuder skolstart vid 6 eller 7 års ålder.

Vi har en åldersintegrerad och individanpassad undervisning. Det egna, individuella arbetet sker i egen takt och oberoende av övriga klasskamrater. Grupptillhörigheten är viktig. Därför har vi arbeten också i helklass och genom vår musikprofil skapas sammanhållning över åldrar och grupper. Vid ett flertal tillfällen under läsåret bjuder vi in till konserter och musikframträdande av olika slag och teman.

Vi tar hänsyn till varje enskild elevs utvecklingsnivå och förmåga. Varje elev har en individuell utvecklingsplan. Eleverna stimuleras till att ta eget ansvar för sina studier genom att de själva planerar delar av sitt veckoprogram. Vi arbetar inte bara i klassrummet utan gör besök på museer, konserter, teatrar, naturstudier och studieresor. Förmågan att samarbeta, framföra ideer, lyssna på andra och respektera är viktigt.

Alla skolans elever undervisas i spanska. Skolan är godkänd av det spanska utbildningsdepartementet som också genomför tillsyn av verksamheten. Detta innebär att de elever som har spanska som modersmål har kompletterande undervisning enligt spansk läroplan i språk, litteratur och samhällskunskap. Undervisande lärare i dessa ämnen har spansk lärarutbildning. Övriga elever läser spanska som främmande språk.

Eleverna på den svenskspråkiga delen läser engelska från år 2 och elever på den engelskspråkiga delen läser svenska från samma årskurs.  Elever från båda sektionerna med nordiskt ursprung får modersmålsundervisning från åk 1. Franska eller tyska  studeras från år 7. I år 3, 6 och 9, genomförs nationella prov i svenska, matematik och engelska.